Quỹ Khởi Sự Từ Tâm theo đuổi sứ mệnh “Cải thiện cuộc sống của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Việt Nam qua việc cung cấp cơ hội giáo dục và chăm sóc sức khỏe một cách chuyên sâu và toàn diện”.

Khởi Sự Từ Tâm

Hành Động Tử Tế

Tác động bền vững

Hành trình
Khởi Sự Từ Tâm

Các dự án gây quỹ

Quỹ Khởi Sự Từ Tâm theo đuổi sứ mệnh “Cải thiện cuộc sống của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Việt Nam qua việc cung cấp cơ hội giáo dục và chăm sóc sức khỏe một cách chuyên sâu và toàn diện”.