Background

VỀ CHÚNG TÔI

Khởi sự từ tâm, Hành động tử tế, Tác động bền vững

  • Image

    Hành động TỬ TẾ là kết quả của quá trình phát khởi và nuôi dưỡng TÂM TỪ bên trong mỗi người. TÂM TỪ và sự TỬ TẾ sẽ chỉ hướng con người chọn làm những hành vi đúng đắn vào tạo ra tác động BỀN VỮNG cho chính mình, mọi người và thế giới xung quanh

  • Image