Background

ABOUT US

Nuôi dưỡng lòng trắc ẩn

Từ thiện một cách bền vững, không chỉ làm người ta nhẹ lòng, mà nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, truyền lại cho nhiều thế hệ, biến từ thiện thành một thói quen.

  • Image

    Ai cũng có lòng trắc ẩn, nhưng gặp nhiều rào cản trong việc làm từ thiện. Ai cũng có lòng trắc ẩn, nhưng gặp nhiều rào cản trong việc làm từ thiện. Ai cũng có lòng trắc ẩn, nhưng gặp nhiều rào cản trong việc làm từ thiện. Ai cũng có lòng trắc ẩn, nhưng gặp nhiều rào cản trong việc làm từ thiện. Ai cũng có lòng trắc ẩn, nhưng gặp nhiều rào cản trong việc làm từ thiện. 

  • Image

    Ai cũng có lòng trắc ẩn, nhưng gặp nhiều rào cản trong việc làm từ thiện

  • Image

    Ai cũng có lòng trắc ẩn, nhưng gặp nhiều rào cản trong việc làm từ thiện