Background

Chương trình

figure

Bộ Phận: Thiết kế

Báo cáo cho: Team Leader

Thời gian làm việc: Toàn Thời Gian

Mục tiêu công việc

Chuyên viên Thiết kế Đồ hoạ chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý, điều phối và phát triển về mặt thẩm mỹ, sáng tạo nhằm giúp định hướng, phát triển phần hình ảnh cho các chiến dịch và sản phẩm của KIM OANH FOUNDATION

Nhiệm vụ chính

Điều phối, thực hiện, giám sát hoạt động thiết kế, thẩm mỹ cho CHANGE, cũng như các chiến dịch, dự án của CHANGE.

Định hình, giám sát và chịu trách nhiệm phương hướng thẩm mỹ (art direction) của chiến dịch truyền thông được giao.

Trực tiếp thiết kế ấn phẩm phục vụ cho các chiến dịch, dự án của CHANGE: ẩn phẩm truyền thông online, ấn phẩm in ấn, merchandise…

Cùng triển khai ý tưởng về hình ảnh truyền thông sáng tạo cho các sự kiện, chiến dịch của CHANGE.

Hỗ trợ, tham gia lên ý tưởng về mặt ý tưởng, hình ảnh về các hoạt động đối nội của CHANGE.

Quản lý và lưu trữ khoa học các tài liệu thiết kế của CHANGE theo quy định.

Hoàn thành một số công việc khác theo yêu cầu.

Quyền hạn và Trách Nhiệm

Quyền hạn:

Điều hành, giám sát toàn bộ các công việc liên quan đến mặt hình ảnh theo chiến dịch được giao.

Yêu cầu sự hỗ trợ của các bộ phận khác nhằm đảm bảo chiến dịch, chương trình đạt tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Đề xuất vấn đề, ý tưởng về mặt thẩm mỹ, hình ảnh nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện các dự án.

Trách Nhiệm:

Junior Graphic Designer làm việc dưới sự Giám Sát của Lead Graphic Designer

Tham dự đầy đủ các buổi họp định kỳ, các buổi họp cho chương trình, các buổi training chuyên sâu khi được yêu cầu.

Thực hiện các trách nhiệm về Hành chính: Cung cấp, bổ sung đầy đủ chứng từ cho bộ phận Kế Toán khi tiến hành đề nghị thanh toán các khoản chi cho dự án khi cần thiết (không thường xuyên)

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ (bao gồm Cover Letter và CV) qua form sau:

Các vị trí liên quan