Background

News

Người hùng chống “đinh tặc” | KFOUNDATION

Kfoundation | 03/04/2022

Cảm kích người hùng chống “đinh tặc”
Việc không khó, nhưng mấy ai làm được như anh trong suốt hành trình dài 16 năm qua. Nhiều người cảm kích với lòng nhiệt huyết, giúp người đi đường tránh nạn “đinh tặc”, họ thường gọi anh Đinh Minh Cảnh là người hùng chống “đinh tặc”.

Tin tức liên quan